การส่งต้นฉบับ

การส่งต้นฉบับ

1. บทความต้นฉบับ ผู้เขียนสามารถส่งบทความต้นฉบับ ใน 2 ช่องทาง ดังนี้

2. แบบฟอร์มเสนอนำเสนอ ผู้เขียนต้องส่งแบบฟอร์มนำเสนอบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารมนุษยศาสตร์สาร ทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ดังนี้

  • กองบรรณาธิการวารสารมนุษยศาสตร์สาร
  • งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์
  • คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • 239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
  • โทรศัพท์ 053-943219,053-942345 โทรสาร 053-217148

  • แบบฟอร์มนำเสนอบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์

กองบรรณาธิการมนุษยศาสตร์สาร
งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

ติดต่อสอบถาม โทร : 053-943219, 053942345 โทรสาร : 053-217148