สืบค้น

กำหนดค้นโดยเลือกจาก

 

กำหนดระยะเวลา

 
ตั้งแต่
ถึง

ดัชนีคำ

 

ข้อแนะนำการสืบค้น:
  • การใช้อักษรตัวพิมพ์ใหญ่ หรือตัวพิมพ์เล็กมีผลต่อการค้นหา
  • คำทั่วไปจะถูกละเลย
  • โดยค่าปริยายเฉพาะบทความที่มี all ในการสืบค้นจะถูกส่งกลับ (เช่น, AND is implied)
  • คำที่มีความหมายเหมือนกันให้เชื่อมด้วย OR เพื่อหาบทความที่มีคำทั้งสอง; เช่น, education OR research
  • ใช้วงเล็บเพื่อสร้างแบบสืบค้นที่ซับซ้อนมากขึ้น; เช่น, archive ((journal OR conference) NOT theses)
  • ค้นหาวลีที่ต้องการโดยการวางไว้ในเครื่องหมายคำพูด; เช่น, "open access publishing"
  • การกำหนดให้เอาคำทีี่ไม่ต้องการออกใช้เครื่องหมาย-หรือใช้คำว่าNOTนำหน้า; เช่น online -politicsหรือonline NOT politics
  • ในการค้นคำแบบตัดปลาย ให้ใช้เครื่องหมาย* ให้ตรงกับลำดับของอักขระใด ๆ เพื่อเป็นตัวแทนในคำนั้นๆ; เช่น, soci* morality จะตรงกับเอกสารที่มีคำว่า "sociological" or "societal"


____________________________________________________________________________________________________

กองบรรณาธิการมนุษยศาสตร์สาร

งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

ติดต่อสอบถาม โทร : 053-943219, 053942345 โทรสาร : 053-217148