ปีที่ 13, ฉบับที่ 2 (2012)

วารสารมนุษยศาสตร์สาร ปีที่13 ฉบับที่2

สารบัญ

บทความ

จาก “ทุนนิยมโดยรัฐ” สู่ “รัฐทุนนิยม” ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม กับการเมืองไทย ภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 บทคัดย่อ PDF
สกุลเลี่ยว ณัฏฐพงษ์ 1-36
การผลิตความหมาย “พื้นที่ประเทศไทย” ในยุคพัฒนา (2500-2509) บทคัดย่อ PDF
พจนะลาวัณย์ ภิญญพันธุ์ 37-75
จลาจลพลับพลาไชยบนช่องว่างความทรงจำจีนสยามศึกษา บทคัดย่อ PDF
เอกสิทธิพงษ์ สิทธิเทพ 76-144
การช่วงชิงอัตลักษณ์ในสังคมจารีตเชียงใหม่ผ่านเรื่องเล่าแบบจารีต บทคัดย่อ PDF
เชษฐพัฒนวนิช เกรียงศักดิ์ 145-173
Language Learning Strategy Usage of Less Effective Learners ―Survey on Thai Japanese learners in Chiang Mai University― บทคัดย่อ PDF
Yoshida Naoko 174-189
การปฏิบัติเพื่อพัฒนาความเมตตา : กรณีศึกษานักบวชสถานปฏิบัติธรรมหมู่บ้านพลัม บทคัดย่อ PDF
พงศ์ศิริวรรณ นพปฎล, ธีระพงษ์ ธีรวรรณ 190-200
ผลของการให้คำปรึกษาแบบบุคคลเป็นศูนย์กลางตามแนวคิดของโรเจอรส์ที่มีต่อความรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเองและความเข้มแข็งทางจิตใจของเด็กด้อยโอกาส บทคัดย่อ PDF
พยอมยงค์ ฐิชารัศม์, ธีระพงษ์ ธีรวรรณ 201-210
บทวิจารณ์หนังสือ The Poetic of Manhood: Contest and Identity in a Cretan Village. บทคัดย่อ PDF
เชษฐพัฒนวนิช เกรียงศักดิ์ 211-216
ใบสมัครสมาชิก “มนุษยศาสตร์สาร” บทคัดย่อ ใบสมัครสมาชิก
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะมนุษยศาตร์


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

____________________________________________________________________________________________________

กองบรรณาธิการมนุษยศาสตร์สาร

งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

ติดต่อสอบถาม โทร : 053-943219, 053942345 โทรสาร : 053-217148