ปีที่ 12, ฉบับที่ 2 (2011)

วารสารมนุษยศาสตร์สาร ปีที่12 ฉบับที่2

สารบัญ

บทความ

การศึกษาเมืองมรดกโลก: กรณีเมืองฮอยอัน บทคัดย่อ PDF
เหรียญ หล่อวิมงคล 1-15
พุทธจริยศาสตร์กับธุรกิจการค้าเนื้อสัตว์ บทคัดย่อ PDF
สยาม ราชวัตร 16-34
สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาในพระพุทธศาสนา บทคัดย่อ PDF
พระครูสังฆรักษ์อำนาจ เขมปญฺโญ 35-44
สถานภาพสตรีและความคลุมเครือทางเพศ ในตำนานอิเลคทราและไคลเทมเนสทราฉบับของมาร์เกอริต ยูร์เซอนาร์ บทคัดย่อ PDF
ปาจรีย์ สุทัศน์ ณ อยุธยา 57-72
รายงานการวิจัยเรื่องการใช้เหตุผลเชิงจริยธรรมของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ บทคัดย่อ PDF
วรรณวิสาข์ ไชยโย 73-85
การส่งเสริมและอนุรักษ์ภูมิปัญญาด้านสมุนไพรของชุมชนบ้านแม อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ บทคัดย่อ PDF
ปรีชา วงศ์ทิพย์ 86-101
การพัฒนาฐานข้อมูลเพื่อส่งเสริมคุณภาพงานวิจัยของคณาจารย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บทคัดย่อ PDF
มัณทะณี คำโพธิ์, อังสนา ธงไชย 102-105
การพัฒนาแบบทดสอบมาตรฐานวัดทักษะการรู้สารสนเทศ สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บทคัดย่อ PDF
กชพร ศรีพรรณ์, สุมาลี สวัสดิรักษ์พงษ์ 106-112
บทวิจารณ์หนังสือ: แทบธุลีดิน บทคัดย่อ PDF
สมหวัง แก้วสุฟอง 113-115


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

____________________________________________________________________________________________________

กองบรรณาธิการมนุษยศาสตร์สาร

งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

ติดต่อสอบถาม โทร : 053-943219, 053942345 โทรสาร : 053-217148