ปีที่ 12, ฉบับที่ 1 (2011)

วารสารมนุษยศาสตร์สาร ปีที่12 ฉบับที่1

สารบัญ

บทความ

เกาสิงเจี้ยนนักเขียนรางวัลโนเบลสาขาวรรณกรรมปี 2000 บทคัดย่อ PDF
เหรียญ หล่อวิมงคล 1-15
มาร์เกอริต ดูราส แรงบันดาลใจจากน้ำสู่โครงสร้างความคิดแบบคู่ตรงข้าม บทคัดย่อ PDF
ธีรา ศุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา 16-30
การศึกษาการใช้ภาษาอังกฤษของมัคคุเทศก์ในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดเชียงราย บทคัดย่อ PDF
พรนิภา บรรจงมณี 31-43
รูปแบบการพัฒนาบทเรียนภาษาอังกฤษเรื่อง การนำเสนอด้วยปากเปล่า ของกระบวนวิชา 001203 บทคัดย่อ PDF
กัลยา บูรณสิริจรุงรัฐ 44-56
การพัฒนารูปแบบการสอนทักษะการเขียนภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น บทคัดย่อ PDF
สุวรรณา ตันตยานุสรณ์, อัญชลี เสริมส่งสวัสดิ์ 57-67
A Rectification Research of China’s Economic Transformation and Institutional Barriers in Urbanization บทคัดย่อ PDF
Ni Zhiyuan, Zhang Xuhang 68-78
โลกเสมือนสามมิติ: Second Life บทคัดย่อ PDF
วรวัธน์ ชินโชติกร 79-88
ผลของการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่มตามแนวคิดมนุษยนิยมที่มีต่อการรับรู้คุณความดีและความผาสุกทางจิตใจของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา บทคัดย่อ PDF
ศิรินทร์ ภูมิมาลา 89-103
รูปแบบบริการสุขภาพที่เหมาะสมสำหรับโรงพยาบาลชุมชนชายแดนภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย บทคัดย่อ PDF
ณิชารีย์ ใจคำวัง 104-117
บทวิจารณ์หนังสือ: แทบธุลีดิน บทคัดย่อ PDF
สมหวัง แก้วสุฟอง 118-120


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

____________________________________________________________________________________________________

กองบรรณาธิการมนุษยศาสตร์สาร

งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

ติดต่อสอบถาม โทร : 053-943219, 053942345 โทรสาร : 053-217148