ปีที่ 11, ฉบับที่ 2 (2010)

วารสารมนุษยศาสตร์สาร ปีที่11 ฉบับที่2

สารบัญ

บทความ

ปัญหาและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวฝรั่งเศสขณะพำนักในโรงแรมในประเทศไทย บทคัดย่อ PDF
เหรียญ หล่อวิมงคล 1-24
ผลของการเสริมกลยุทธ์สัทศาสตร์ทางแก้ต่อพัฒนาการในการออกเสียงพยัญชนะท้ายพยางค์ภาษาฝรั่งเศสของนักศึกษาไทย บทคัดย่อ PDF
จิรประภา บุญพรหม 25-39
ปัญหาเทคโนโลยีพันธุวิศวกรรมที่มีต่อการท้าทายความเชื่อของศาสนาคริสต์(นิกายโรมันคาทอลิก) บทคัดย่อ PDF
วรรณวิสาข์ ไชยโย 40-57
การพัฒนาแบบวัดรูปแบบอารมณ์ขันของเยาวชนไทยภาคเหนือ บทคัดย่อ PDF
วิชชญา มณีชัย 58-80
แนวความเชื่อในเวียงกุมกามจากสมัยอาณาจักรหริภุญไชยถึงสมัยพญามังรายสร้างเมืองเชียงใหม่ บทคัดย่อ PDF
เมธี เมธาสิทธิ สุขสำเร็จ 81-97
พัฒนาการเมืองโบราณหริภุญไชย จากพุทธศตวรรษที่ 13 ถึงพุทธศตวรรษที่ 22 บทคัดย่อ PDF
โขมสี แสนจิตต์ 98-115


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

____________________________________________________________________________________________________

กองบรรณาธิการมนุษยศาสตร์สาร

งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

ติดต่อสอบถาม โทร : 053-943219, 053942345 โทรสาร : 053-217148