ปีที่ 10, ฉบับที่ 2 (2009)

วารสารมนุษยศาสตร์สาร ปีที่10 ฉบับที่2

สารบัญ

บทความ

พุทธธรรมในงานวรรณกรรมเยาวชน ของ ฌอร์จ ซองด์ บทคัดย่อ PDF
พูลสุข ตันพรหม 1-25
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านภาษาเยอรมันเพื่อความเข้าใจของนักศึกษาชั้นปีที่ 1ที่ได้รับการสอนอ่านแบบมีวากยสัมพันธ์เป็นรากฐานและแบบอ่านจับใจความปกติ บทคัดย่อ PDF
อเนก กิมสุวรรณ, วรางคณา สิริวรานนท์, ไพรวัลย์ โลโท 43-57
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุชายแดนไทย-ลาว : กรณีศึกษาเชียงของ-ห้วยทราย บทคัดย่อ PDF
ธีระศักดิ์ อรัญพิทักษ์ 58-69
ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับโครงสร้างนามวลีซับซ้อน เพื่อการใช้และการแปลภาษาเยอรมัน บทคัดย่อ PDF
อเนก กิมสุวรรณ 70-91
ความลึกลับของธรรมชาติ : กรณีศึกษาหนังสือ “โยงใยที่ซ่อนเร้น” บทคัดย่อ PDF
สยาม ราชวัตร 92-109


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

____________________________________________________________________________________________________

กองบรรณาธิการมนุษยศาสตร์สาร

งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

ติดต่อสอบถาม โทร : 053-943219, 053942345 โทรสาร : 053-217148