ปีที่ 18, ฉบับที่ 2 (2017)

มนุษยศาสตร์สาร ปีที่ 18 ฉบับที่ 2

สารบัญ

บทความ

บทบรรณาธิการ บทคัดย่อ PDF
มนุษยศาสตร์สาร บรรณาธิการ 1
Mestiza Reality and the Dream of Philippine Nationalism in Nick Joaquin’s “The Woman Who Had Two Navels” บทคัดย่อ PDF
Chalalthip Wasuwat 12
สัมพันธบทในนิทานไวยากรณ์ของเอริค ออร์เซนนา บทคัดย่อ PDF
ธีรา ศุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา 43
ขบวนการครูบาศรีวิไชย: เงินตรา บุญบารมี บนความเปลี่ยนแปลง ทางเศรษฐกิจของล้านนา บทคัดย่อ PDF
มนวัธน์ พรหมรัตน์ 84
พันธกิจนักประพันธ์ในพื้นที่ออนไลน์: กรณีศึกษาการเล่าเรื่องผ่านภาษาของวินทร์ เลียววาริณ ในเฟซบุ๊กแฟนเพจ บทคัดย่อ PDF
วรรณพร พงษ์เพ็ง, กาญจนา แซ่ฮึง 104
พุทธชยันตีกับการเมืองศรีลังกาสมัยนายโซโลมอน บันดาราไนยเก (ค.ศ. 1956 - 1959) บทคัดย่อ PDF
ปรีดี หงษ์สต้น 155
การพัฒนารูปแบบการปฏิสัมพันธ์ในการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดเชียงใหม่ ผ่านเครื่องมือสื่อสารแบบเคลื่อนที่ บทคัดย่อ PDF
นิคม ชัยขุนพล, สันทัด ทองรินทร์, ท่อแก้ว วิทยาธร 176
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ peer review บนบล็อค เพื่อพัฒนาความสามารถในการวิจารณ์และแรงจูงใจในการเขียนบทความภาษาฝรั่งเศส บทคัดย่อ PDF
มณทิญา พ่วงทรัพย์ 213
แนวโน้มทิศทางการย้ายถิ่นของแรงงานข้ามชาติและการจัดการเพื่อรองรับการรวมกลุ่มประชาคมอาเซียน: กรณีศึกษาแรงงานไทใหญ่ ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ บทคัดย่อ PDF
ธงชัย ภูวนาถวิจิตร, อัจฉรา สโรบล, ปรีชา วงศ์ทิพย์ 245
บทวิจารณ์หนังสือ เรื่อง Oedipus and the Devil: Witchcraft, Sexuality and Religion in Early Modern Europe บทคัดย่อ PDF
ภัทรัตน์ พันธุ์ประสิทธิ์ 277
คำแนะนำในการจัดทำต้นฉบับบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ ในมนุษยศาสตร์สาร บทคัดย่อ PDF
มนุษยศาสตร์สาร กองบรรณาธิการ 293


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

____________________________________________________________________________________________________

กองบรรณาธิการมนุษยศาสตร์สาร

งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

ติดต่อสอบถาม โทร : 053-943219, 053942345 โทรสาร : 053-217148