ปีที่ 18, ฉบับที่ 1 (2017)

วารสารมนุษยศาสตร์สาร ปีที่ 18 ฉบับที่ 1

สารบัญ

บทความ

บทบรรณาธิการ บทคัดย่อ PDF
บทบรรณาธิการ วารสารมนุษยศาสตร์สาร
การเปรียบเทียบระบบเสียงภาษาเขมรถิ่นไทยจังหวัดศรีสะเกษ กับถิ่นสุรินทร์ บุรีรัมย์ จันทบุรี และฉะเชิงเทรา บทคัดย่อ PDF
พรชนก สีดาบุตร, สมทรง บุรุษพัฒน์
การแปรและการเปลี่ยนแปลงของคาในภาษาไทถิ่นที่มีผลจากการสัมผัสภาษา บทคัดย่อ PDF
พิณรัตน์ อัครวัฒนากุล
สัญญะนอกบริบทกับการสื่อความเป็นไทยในต่างแดน : กรณีของป้ายร้านอาหารไทยในปารีส บทคัดย่อ PDF
ซอทอง บรรจงสวัสดิ์
การวิเคราะห์คุณภาพงานแปลนวนิยาย ชีวิตนิรันดร ของ มารี คอเรลลี บทคัดย่อ PDF
นิศรา วังรัตนโสภณ
สอนภาษาจีนผ่านภาพยนตร์จีนเรื่อง “ปริศนาน้ำเต้าวิเศษ” บทคัดย่อ PDF
ชมพูนุท รัตนเลิศนาวี, เพชรรุ่ง ส.สกุล, อุมาพร สกุลเกียรติพจนา
การต่อสู้กู้ชาติและผลกระทบของสงครามในศตวรรษที่ 20 ที่ปรากฏในวรรณกรรมลาว เวียดนาม กัมพูชา และพม่า บทคัดย่อ PDF
ลภัสรินทร์ ฉัตรวังคีรี
คุณค่าในมิติเชิงปรัชญา : ศึกษาผ่านการตกแต่งร่างกายของวัยรุ่นไทย ในจังหวัดเชียงใหม่ บทคัดย่อ PDF
วรรณวิสาข์ ไชยโย
อาชีพอิสระ: เสรีภาพของเจตจานงและความหมายของชีวิต บทคัดย่อ PDF
พิราภรณ์ มาลาโรจน์, ธีรวรรณ ธีระพงษ์, เพื่อนใจ รัตตากร
บทวิจารณ์หนังสือ บทคัดย่อ PDF
ปรีดี หงษ์สต้น
คำแนะนำในกำรจัดทำต้นฉบับบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ ในมนุษยศาสตร์สาร บทคัดย่อ PDF
วารสารมนุษยศาสตร์สาร ปีที่ 18 ฉบับที่ 1
ใบสมัครสมาชิก “มนุษยศาสตร์สาร ” บทคัดย่อ PDF
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

____________________________________________________________________________________________________

กองบรรณาธิการมนุษยศาสตร์สาร

งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

ติดต่อสอบถาม โทร : 053-943219, 053942345 โทรสาร : 053-217148