ปีที่ 17, ฉบับที่ 2 (2016)

วารสารมนุษยศาสตร์สาร ปีที่ 17 ฉบับที่ 2

สารบัญ

บทความ

การตั้งชื่อและเพศสภาพในภาษาลีซู บทคัดย่อ PDF
พงษ์ศักดิ์ รัตนวงศ์
ความน่าจะเป็นในการเรียนรู้ภาษาผ่านเว็บเครือข่ายสังคมออนไลน์: กรณีศึกษาเว็บ Busuu บทคัดย่อ PDF
ดร.ศรินยา ขัติยะ, พัชรากรานต์ อินทะนาค
การใช้กิจกรรมการสอนเพื่อแก้ปัญหาการคัดลอกงานวิชาการ ในการเขียนเชิงวิชาการของนักศึกษา บทคัดย่อ PDF
พรนิภา บรรจงมณี
เพลงมาร์ชทหารกับการสร้างภาพลักษณ์กองทัพผู้ปกป้องชาติ และสถาบันพระมหากษัตริย์ บทคัดย่อ PDF
เทพ บุญตานนท์
อาหารกับการประกอบสร้างมายาคติความเป็นชายรักสุขภาพ ในนิตยสาร Men's Health บทคัดย่อ PDF
วิภาดา รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
ความปรองดองที่ไม่สามารถปรองดอง: ประเทศแคนาดากับมรดกโรงเรียนประจาของคนอินเดียนพื้นถิ่นภายใต้ลัทธิล่าอาณานิคม บทคัดย่อ PDF
ศิวัช ศรีโภคางกุล
บทวิจารณ์หนังสือ บทคัดย่อ PDF
สุพลธัช เตชะบูรณะ
คำแนะนำในกำรจัดทำต้นฉบับบทควำมเพื่อพิจำรณำตีพิมพ์ ในมนุษยศำสตร์สำร บทคัดย่อ PDF
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

____________________________________________________________________________________________________

กองบรรณาธิการมนุษยศาสตร์สาร

งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

ติดต่อสอบถาม โทร : 053-943219, 053942345 โทรสาร : 053-217148