ปีที่ 10, ฉบับที่ 1 (2009)

วารสารมนุษยศาสตร์สาร ปีที่10 ฉบับที่1

สารบัญ

บทความ

วาทกรรมของมิเชล ฟูโกต์ต่อสถานภาพและบทบาทสตรีไทย ตามที่นำเสนอในนวนิยายของคุณหญิงวิมล ศิริไพบูลย์ บทคัดย่อ PDF
วศินี สุทธิวิภากร 1-16
ลักษณะเด่นในกวีนิพนธ์ของไพฑูรย์ พรหมวิจิตร บทคัดย่อ PDF
หทัยวรรณ ไชยะกุล 31-51
นโยบายรัฐบาลจีนเกี่ยวกับการท่องเที่ยวในประเทศ บทคัดย่อ PDF
เหรียญ หล่อวิมงคล 81-end


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

____________________________________________________________________________________________________

กองบรรณาธิการมนุษยศาสตร์สาร

งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

ติดต่อสอบถาม โทร : 053-943219, 053942345 โทรสาร : 053-217148