ปีที่ 17, ฉบับที่ 1 (2016)

วารสารมนุษยศาสตร์สาร ปีที่ 17 ฉบับที่ 1

สารบัญ

บทความ

ไทยใหม่: จากชาวเวียดนามอพยพสู่ชนชั้นนาใหม่ในเมืองนครพนม บทคัดย่อ PDF
ศริญญา สุขรี
วาทกรรมบุญในวรรณกรรมอีสาน บทคัดย่อ PDF
จารุณี วงศ์ละคร
ร่างกายในประวัติศาสตร์อยุธยาตอนปลาย: ศึกษาจากหลักฐานภาพวาดของชาวต่างชาติ บทคัดย่อ PDF
กำพล จำปำพันธ์
การปฏิวัติ ค.ศ.1848 : กรณีปัญหาของแคว้นพอสแนน บทคัดย่อ PDF
ธิติพงศ์ มีทอง
Remembering Benedict Anderson through his Under Three Flags บทคัดย่อ PDF
Søren Ivarsson
บทวิจารณ์หนังสือ (Book Review) บทคัดย่อ PDF
ศศินี เขื่อนแก้ว
คำแนะนำในกำรจัดทำต้นฉบับบทควำมเพื่อพิจำรณำตีพิมพ์ ในมนุษยศำสตร์สำร บทคัดย่อ PDF
วารสารมนุษยศาสตร์สาร คณะมนุษยศาสตร์