ปีที่ 17, ฉบับที่ 1 (2016)

วารสารมนุษยศาสตร์สาร ปีที่ 17 ฉบับที่ 1

สารบัญ

บทความ

ไทยใหม่: จากชาวเวียดนามอพยพสู่ชนชั้นนาใหม่ในเมืองนครพนม บทคัดย่อ PDF
ศริญญา สุขรี
วาทกรรมบุญในวรรณกรรมอีสาน บทคัดย่อ PDF
จารุณี วงศ์ละคร
ร่างกายในประวัติศาสตร์อยุธยาตอนปลาย: ศึกษาจากหลักฐานภาพวาดของชาวต่างชาติ บทคัดย่อ PDF
กำพล จำปำพันธ์
การปฏิวัติ ค.ศ.1848 : กรณีปัญหาของแคว้นพอสแนน บทคัดย่อ PDF
ธิติพงศ์ มีทอง
Remembering Benedict Anderson through his Under Three Flags บทคัดย่อ PDF
Søren Ivarsson
บทวิจารณ์หนังสือ (Book Review) บทคัดย่อ PDF
ศศินี เขื่อนแก้ว
คำแนะนำในกำรจัดทำต้นฉบับบทควำมเพื่อพิจำรณำตีพิมพ์ ในมนุษยศำสตร์สำร บทคัดย่อ PDF
วารสารมนุษยศาสตร์สาร คณะมนุษยศาสตร์


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

____________________________________________________________________________________________________

กองบรรณาธิการมนุษยศาสตร์สาร

งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

ติดต่อสอบถาม โทร : 053-943219, 053942345 โทรสาร : 053-217148