ปีที่ 16, ฉบับที่ 2 (2015)

วารสารมนุษยศาสตร์สาร ปีที่ 16 ฉบับที่ 2

สารบัญ

บทความ

สำนึกแบบใหม่ของ “ชาวล้านนาใหม่” มองผ่านวรรณกรรม ในพุทธศตวรรษที่ 24 บทคัดย่อ PDF
ภิญญพันธุ์ พจนะลาวัณย์
“วัดระฆัง” กับการเปลี่ยนผ่านทางสังคมวัฒนธรรมจากอยุธยาสู่รัตนโกสินทร์ บทคัดย่อ PDF
กำพล จำปาพันธ์
นักกฎหมายไทยในวรรณกรรมหัวก้าวหน้าพ.ศ. 2475-2500 บทคัดย่อ PDF
กฤษณ์พชร โสมณวัตร
“ลูกจีนรักชาติ” :สำนึกประวัติศาสตร์และนิยามประชาธิปไตย บทคัดย่อ PDF
สิทธิเทพ เอกสิทธิพงษ์
บทสำรวจงานวิจัยมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในภาคเหนือตอนบน: ข้อสังเกตการเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ของโครงสร้างทางสังคมกับมนุษย์ บทคัดย่อ PDF
มนตรา พงษ์นิล
บทวิจารณ์หนังสือ เรื่องเล่าเมืองไต: พลวัตของเมืองชายแดนไทย-พม่า บทคัดย่อ PDF
มนวัธน์ พรหมรัตน์
คำแนะนำในการจัดทำต้นฉบับ บทคัดย่อ PDF
วารสารมนุษยศาสตร์สาร ฝ่ายเทคนิค
ใบสมัครสมาชิกวารสาร บทคัดย่อ PDF
วารสารมนุษยศาสตร์สาร ฝ่ายเทคนิค