ปีที่ 16, ฉบับที่ 1 (2015)

วารสารมนุษยศาสตร์สาร ปีที่ 16 ฉบับที่ 1

สารบัญ

บทความ

รูปแบบการนาเข้าแรงงานข้ามชาติสามสัญชาติต่อการเข้าถึง หลักประกันสังคมของประเทศไทย (Forms of bringing in migrant workers from three countries to Thailand and their access to its social insurance) บทคัดย่อ PDF
ทรงพันธ์ ตันตระกูล
แนวคิดมนุษยนิยมในผลงานของ ฌอง-มารี กุสตาฟ เลอ เคลซิโอ1 The concept of Humanism in Jean-Marie Gustave Le Clézio’s works บทคัดย่อ PDF
เหรียญ หล่อวิมงคล
สตรีทัศน์ของหลู่ซวิ่น บทคัดย่อ PDF
ไพรินทร์ ศรีสินทร
Use of MC Rational Cloze Test to Assess the General English Proficiency บทคัดย่อ PDF
Sumalee Sawatdirakpong
พุทธปรัชญาการศึกษาในพุทธศาสนามหายาน The Education Philosophy in Mahayana Buddhism บทคัดย่อ PDF
ชนินทร์ ผ่องสวัสดิ์
บทวิจารณ์หนังสือ บทคัดย่อ PDF
เกรียงศักดิ์ เชษฐพัฒนวนิช
ใบสมัครสมาชิก “มนุษยศาสตร์สาร” บทคัดย่อ PDF
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

____________________________________________________________________________________________________

กองบรรณาธิการมนุษยศาสตร์สาร

งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

ติดต่อสอบถาม โทร : 053-943219, 053942345 โทรสาร : 053-217148