ปีที่ 14, ฉบับที่ 2 (2013)

วารสารมนุษยศาสตร์สาร ปีที่14 ฉบับที่ 2

สารบัญ

บทความ

การสถาปนาความหมาย “ชาติไทย” และ “ความเป็นไทย” โดยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว บทคัดย่อ PDF
สายชล สัตยานุรักษ์
ทุ่งมหาราช: ความหวังและความเคลื่อนไหวของสามัญชนสมัยปฏิรูป บทคัดย่อ PDF
ณัฏฐพงษ์ สกุลเลี่ยว
กระบวนการสร้างวัฒนธรรมทางกฎหมายผ่านมิติทางประวัติศาสตร์ บทคัดย่อ PDF
นัทมน คงเจริญ
การเปลี่ยนแปลงในความสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐและภาคประชาชนใน ประเทศญี่ปุ่น: จากความขัดแย้งไปสู่การทา งานร่วมกัน The Change of Relations between Government Sector and Citizen Sector in Japan from Conflict to Collaboration บทคัดย่อ PDF
เบญจางค์ ใจใส แดร์ อาร์สลานิออง
“อนาคต ทิศทาง โอกาส ในมิติ GMS/ASEAN ของกลุ่มภาคเหนือตอนบน 2 พื้นที่เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน : มุมมองด้านสังคมและวัฒนธรรม” บทคัดย่อ PDF
ธงชัย ภูวนาถวิจิตร
ภาษาและอุดมการณ์ในพาดหัวข่าวการประทุษร้ายทางเพศ: การวิเคราะห์วาทกรรมเชิงวิพากษ์1 Language and Ideologies in Sexual Assault News Headlines: A Critical Discourse Analysis บทคัดย่อ PDF
ศตนันต์ เปียงบุญทา
การศึกษาผลการใช้กิจกรรมการพูดเพื่อการสื่อสารในการเรียนการสอน แบบฟัง-พูดเพื่อพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษและความรู้ทางวัฒนธรรม ของบุคลากรนวดแผนไทย ณ ฑัณฑสถานหญิง จังหวัดเชียงใหม่ บทคัดย่อ PDF
พัทน์นลิน กันตะบุตร
THE CONFLICT BETWEEN MANAGEMENT IN REGARDS TO THE NATURAL RESOURCES OF THE SALWEEN RIVER BASIN COMMUNITIES บทคัดย่อ PDF
Yuphin Buakhom
การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการสาหรับสถานศึกษาในสังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 Developing Management Information System of Chiang Mai Education Area Office 5 บทคัดย่อ PDF
นิติพงษ์ ปิยาโน, อังสนา ธงไชย
บทวิจารณ์หนังสือ บทคัดย่อ PDF
เกรียงศักดิ์ เชษฐพัฒนวนิช
ใบสมัครสมาชิก “มนุษยศาสตร์สาร” บทคัดย่อ PDF
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

____________________________________________________________________________________________________

กองบรรณาธิการมนุษยศาสตร์สาร

งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

ติดต่อสอบถาม โทร : 053-943219, 053942345 โทรสาร : 053-217148