ปีที่ 15, ฉบับที่ 2 (2014)

วารสารมนุษยศาสตร์สาร ปีที่15 ฉบับที่ 2

สารบัญ

บทความ

ความเปลี่ยนแปลงพื้นที่กรุงเทพฯ กับการเติบโตของคนชั้นกลางเมืองกรุงเทพฯ (พ.ศ.2325-ทศวรรษ 2500) บทคัดย่อ PDF
ปิยชาติ สึงตี
อุดมการณ์ชาตินิยมกับการเคลื่อนไหวทางการเมืองของชนชั้นกลางไทย บทคัดย่อ PDF
สายชล สัตยานุรักษ์
“กัมโพช” : ละโว้-อโยธยาในทัศนะชาวล้านนา บทคัดย่อ PDF
กำพล จำปาพันธ์
การเมืองและเศรษฐกิจล้านนากับเครื่องปั้นดินเผาจีนที่พบในเขตภาคเหนือของไทย Lanna’s Politics and Economy and Chinese Pottery found in the Northern Part of Thailand บทคัดย่อ PDF
อุษณีย์ ธงไชย
การวางแผนจัดการการท่องเที่ยวชุมชนแบบยั่งยืนเพื่อรองรับการรวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน: กรณีศึกษาพื้นที่ชุ่มนํ้าเวียงหนองหล่ม อำเภอแม่จัน และอำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย บทคัดย่อ PDF
ธงชัย ภูวนาถวิจิตร, สุชาครีย์ ศรีรัตน์
การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิต (Personality Development for Promoting Quality of Life) บทคัดย่อ PDF
จิราภรณ์ ตั้งกิตติภาภรณ์
AN ANALYSIS OF RHETORICAL PATTERNS OF CHIANG MAI UNIVERSITY STUDENTS’ WRITING บทคัดย่อ PDF
Kanokwan Meeboonlue Cadet
พื้นที่แห่งการซ่อนอำพรางบนพื้นที่ระดับเมือง จากกรณีศึกษาบาร์โชว์เกย์ ย่านสันติธรรมเชียงใหม่ บทคัดย่อ PDF
จิรันธนิน กิติกา
บทวิจารณ์หนังสือ บทคัดย่อ PDF
เกรียงศักดิ์ เชษฐพัฒนวนิช
ใบสมัครสมาชิก “มนุษยศาสตร์สาร” บทคัดย่อ PDF
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

____________________________________________________________________________________________________

กองบรรณาธิการมนุษยศาสตร์สาร

งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

ติดต่อสอบถาม โทร : 053-943219, 053942345 โทรสาร : 053-217148