ปีที่ 15, ฉบับที่ 1 (2014)

วารสารมนุษยศาสตร์สาร ปีที่15 ฉบับที่1

สารบัญ

บทความ

เวลา” กับการศึกษาประวัติศาสตร์: ประวัติศาสตร์ของเทพเจ้า, ประวัติศาสตร์แห่งรัฐ-ชาติ-ทุน และประวัติศาสตร์แห่งการปลดปล่อย บทคัดย่อ PDF
เก่งกิจ กิติเรียงลาภ
พื้นที่ความทรงจำเดือนตุลาในภาคเหนือ ประวัติศาสตร์การเมืองแบบลักปิดลักเปิด บทคัดย่อ PDF
ภิญญพันธุ์ พจนะลาวัณย์
ความคิดว่าด้วยรัฐและกษัตริย์ในสมัยศักดินาของ นิธิ เอียวศรีวงศ์ กับความเปลี่ยนแปลงทางภูมิปัญญาของปัญญาชนฝ่ายค้านไทยในช่วงทศวรรษ 2520 บทคัดย่อ PDF
ธิกานต์ ศรีนารา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น: พื้นที่การเมือง(กึ่ง)ทางการโดยคนที่ไม่เป็นทางการ บทคัดย่อ PDF
ชัยพงษ์ สำเนียง, พิสิษฏ์ นาสี
การตีความพุทธประวัติ ของสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรส บทคัดย่อ PDF
สยาม ราชวัตร
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจขยายเวลาพำนักอยู่ของผู้พำนักระยะยาวของ ชาวญี่ปุ่นในจังหวัดเชียงใหม่ บทคัดย่อ PDF
วลัยพร กาญจนการุณ, ธีรัช ปัญโญ
การศึกษาเปรียบเทียบการเขียนแบบร่วมมือด้วยวิธีการเขียน แบบประชันหน้าและแบบใช้คอมพิวเตอร์ช่วยของผู้เรียนภาษาอังกฤษ บทคัดย่อ PDF
ลานนา ชุติมา
บทบาทของข้อย ในยุคทอง ของล้านช้าง (พระเจ้าวิชุลราช-สุริยวงศาธรรมิกราช ประมาณ พ.ศ. 2043-2238) บทคัดย่อ PDF
ขนิษฐา บุญสนอง
ใบสมัครสมาชิก “มนุษยศาสตร์สาร” บทคัดย่อ PDF
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

____________________________________________________________________________________________________

กองบรรณาธิการมนุษยศาสตร์สาร

งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

ติดต่อสอบถาม โทร : 053-943219, 053942345 โทรสาร : 053-217148