ปีที่ 14, ฉบับที่ 1 (2013)

วารสารมนุษยศาสตร์สาร ปีที่14 ฉบับที่1

สารบัญ

บทความ

ภาพแทนล้านนาในสายตาคนนอก (สยาม/ไทย) และการโต้กลับมายาภาพ ของนักเขียนพื้นถิ่น บทคัดย่อ PDF
บัวริน วังคีรี 1-37
กลุ่มการเมืองเจ้าเจ็ดตน กับ ความหมายของการสร้างเมืองใหม่ฝั่งใต้ของแม่น้ำวัง ในพุทธศตวรรษที่ 24 บทคัดย่อ PDF
ภิญญพันธุ์ พจนะลาวัณย์ 38-63
ไทใหญ่กับการสร้างสำนึกความเป็นชาติผ่านเพลงไทใหญ่ บทคัดย่อ PDF
มนวัธน์ พรหมรัตน์ 64-92
ผลการใช้ Game-based Learning ในการบูรณาการกับทักษะการอ่านภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชั้นปีที่ 1 บทคัดย่อ PDF
พยุพล สุทธโทธน, พัชรากราณต์ อินทะนาค 93-103
Chinese Teachers’ Cultural Adaptation in Teaching Chinese as a Second Language บทคัดย่อ PDF
Kaili Dai 104-121
The analysis ofChinese Classroom Teaching——A Case Study of BankhwaoWittayayon School in Chaiyaphum, Thailand บทคัดย่อ PDF
Zhang Peipei 122-152
คอร์รัปชันกับความรับผิดของพนักงานเทศบาลไทย : อิทธิพลของ ลักษณะตำแหน่งหน้าที่ การตรวจสอบถ่วงดุล ความโปร่งใส และบริบททางสังคมในรูปแบบจำลองสมการโครงสร้าง บทคัดย่อ PDF
สมเกียรติ อัญชนา 153-168
ความร่วมมือระหว่างองค์การในการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทย บทคัดย่อ PDF
วรสุดา สุขารมณ์ 169-186
วรรณสารอาเซียน : สายสัมพันธ์และสตรีวิถี รวมบทศึกษาวรรณกรรมอาเซียน๑๐ ชาติ บทคัดย่อ PDF
ภัทรัตน์ พันธุ์ประสิทธิ์ 187-194
ใบสมัครสมาชิก “มนุษยศาสตร์สาร” บทคัดย่อ ใบสมัครสมาชิก
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 195


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

____________________________________________________________________________________________________

กองบรรณาธิการมนุษยศาสตร์สาร

งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

ติดต่อสอบถาม โทร : 053-943219, 053942345 โทรสาร : 053-217148