วารสารมนุษยศาสตร์สาร

วารสารมนุษยศาสตร์สาร เป็นวารสารทางวิชาการ จัดทำโดยคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเผยแพร่ และเป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยน ความรู้ความคิด ส่งเสริมและสนับสนุนการค้นคว้า การวิจัยทางด้านมนุษยศาสตร์ รวมถึงเป็นการเปิดโอกาสให้คณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย ทั้งภายใน และภายนอกคณะมนุษยศาสตร์ ส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร โดยวารสารมนุษยศาสตร์สารมีกำหนดออกปีละ 2 ฉบับตามปีการศึกษา คือ ฉบับเดือนมกราคม – มิถุนายน และฉบับเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม ดำเนินการจัดเก็บ และเผยแพร่ในรูปแบบวารสารสิ่งพิมพ์ และวารสารอิเล็กทรอนิกส์ โดยห้องสมุดคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขั้นตอนการส่งบทความ
รูปแบบการเขียนบทความ
รูปแบบการเขียนอ้างอิง