ข้อคิดเห็นผู้อ่าน

Network Architect

โดย angeleena julee (2020-02-17)


Network Architect is a professional who takes care of communication networks, such as local area networks (LANs), wide area networks (WANs), and intranets. They play a crucial role in creating, maintaining and modifying an IP network’s hardware, software and virtualized components. These professionals should have in-depth knowledge about the network’s technological requirements.

Read More: Network Architect____________________________________________________________________________________________________

กองบรรณาธิการมนุษยศาสตร์สาร

งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

ติดต่อสอบถาม โทร : 053-943219, 053942345 โทรสาร : 053-217148