วารสารมนุษยศาสตร์สาร, ปีที่ 18, ฉบับที่ 1 (2017)

ขนาดตัวอักษร:  เล็ก  กลาง  ใหญ่

การแปรและการเปลี่ยนแปลงของคาในภาษาไทถิ่นที่มีผลจากการสัมผัสภาษา

พิณรัตน์ อัครวัฒนากุล

บทคัดย่อ


บทความนี้นาเสนอหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่า ภาษาไทถิ่น 5 ภาษา (คาเมือง ลื้อ ขืน พวน และลาว) ที่พูดในสถานการณ์ที่มีการสัมผัสภาษาในจังหวัดน่านมีการแปรและการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากการมีอิทธิพลต่อกันของภาษา การยืมคาซึ่งเป็นกลไกสาคัญประการหนึ่งของการแปรและการเปลี่ยนแปลงในระดับคา แสดงให้เห็นว่าภาษาไทถิ่นทั้ง 5 ภาษาต่างก็ได้รับอิทธิพลจากภาษาไทยมาตรฐานค่อนข้างมาก นอกจากนี้ภาษาไทถิ่น 4 ภาษาได้แก่ ภาษาลื้อ ขืน พวน และลาวต่างก็ยืมคาจากภาษาคาเมืองซึ่งเป็นภาษากลางในบริเวณที่ศึกษา การแปรและการเปลี่ยนแปลงในระดับคาดังกล่าวมีผลทาให้ภาษาไทถิ่นทั้ง 5 ภาษามีการใช้คาคล้ายคลึงกันมากขึ้น เนื่องจากมีการยืมคาจากแหล่งเดียวกันคือ ภาษาไทยมาตรฐานและภาษาคาเมืองคาสาคัญ: การแปร การเปลี่ยนแปลง ภาษาไทถิ่น การสัมผัสภาษา การยืมคา

ฉบับเต็ม: PDF