ประกาศ

ในการนี้ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอประชาสัมพันธ์ เปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร เนื่องจาก ปัจจุบัน คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดทำวารสารวิชาการ มนุษยศาสตร์สาร ซึ่งรับรองจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index Centre: TCI) ให้เลื่อนเป็นวารสารกลุ่มที่ 1 (จนถึง 31 ธันวาคม 2562) รับพิจารณาบทความทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยขอบเขตเนื้อหาทางวิชาการของมนุษยศาสตร์สาร จะครอบคลุมเนื้อหาทางด้านสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในสาขาวิชาภาษา วรรณกรรม ปรัชญา ศาสนา ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม การท่องเที่ยว บรรณารักษศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์ จิตวิทยา บ้านและชุมชน การพัฒนาชุมชน เป็นต้น โดยรับบทความวิจัย บทความวิชาการ บทความปริทัศน์ และบทวิจารณ์หนังสือ ภายใต้เงื่อนไขที่ว่า จะต้องไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร เอกสารการประชุม หรือสิ่งพิมพ์ใดมาก่อน (ยกเว้นรายงานการวิจัยและวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์) และไม่อยู่ในระหว่างการพิจารณารอตีพิมพ์ในวารสารอื่น

ไม่มีประกาศที่เผยแพร่
 


____________________________________________________________________________________________________

กองบรรณาธิการมนุษยศาสตร์สาร

งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

ติดต่อสอบถาม โทร : 053-943219, 053942345 โทรสาร : 053-217148