การส่งบทความ

การส่งบทความแบบออนไลน์

มีบัญชีผู้ใช้งาน/รหัสผ่าน สำหรับ มนุษยศาสตร์สาร?
ไปยังหน้าลงชื่อเข้าใช้งาน

ต้องการบัญชีผู้ใช้/รหัสผ่าน?
ไปยังหน้าลงทะเบียน

ต้องลงทะเบียน และเข้าสู่ระบบ เพื่อส่งบทความแบบออนไลน์ และเพื่อตรวจสอบสถานะปัจจุบันของการส่งบทความ

 

แนวปฏิบัติในการเขียน

การจัดพิมพ์ต้นฉบับ

1.       บทความ รวมเอกสารอ้างอิงและอื่นๆ ควรมีความยาวประมาณ 15-20 หน้ากระดาษ A4 พิมพ์ด้วย Font TH SarabunPSK ขนาดตัวอักษร 16 Point จัดหน้ากระดาษแบบกระจายแบบไทย

2.       ระยะห่างจากขอบกระดาษทั้งด้านบน ด้านล่าง ด้านซ้ายและด้านขวา 2.54 เซนติเมตร

3.       หมายเลขหน้า ให้ใส่ไว้ตำแหน่งด้านบนขวา ตั้งแต่ต้นจนจบบทความ

4.       ชื่อเรื่องบทความ ระบุทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ขนาดตัวอักษร 18 Point (ตัวหนา) จัดกึ่งกลางหน้ากระดาษ โดยพิมพ์ชื่อเรื่องเป็นภาษาไทยและตามด้วยชื่อเรื่องภาษาอังกฤษในบรรทัดต่อมา

5.       ชื่อผู้เขียน ระบุทุกคนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ขนาดตัวอักษร 14 Point พิมพ์ห่างจากชื่อบทความ 2 บรรทัด จัดชิดขวา สำหรับตำแหน่งงานและหน่วยงานที่สังกัดหรือที่อยู่ที่ติดต่อได้ให้ระบุเป็นเชิงอรรถ

6.       ชื่อและหมายเลขกำกับตาราง ขนาดตัวอักษร 14 Point (ตัวหนา) ให้พิมพ์ไว้บนตารางจัดชิดซ้าย ใต้ตารางระบุแหล่งที่มาจัดชิดซ้าย (ถ้ามี)

7.       ชื่อภาพและหมายเลขกำกับภาพ ชื่อแผนภูมิและหมายเลขกำกับแผนภูมิ ขนาดตัวอักษร 14 Point ให้พิมพ์ไว้ใต้ภาพ แผนภูมิ จัดกึ่งกลางหน้ากระดาษ ใต้ชื่อภาพ แผนภูมิระบุแหล่งที่มา จัดกึ่งกลางหน้ากระดาษ

ส่วนประกอบของบทความ

บทความวิชาการ หัวข้อและเนื้อหาควรชี้ประเด็นที่ต้องการนำเสนอให้ชัดเจนและมีลำดับเนื้อหาที่เหมาะสมเพื่อให้ผู้อ่านสามารถเข้าใจได้ชัดเจน รวมถึงมีการใช้ทฤษฎีวิเคราะห์และเสนอแนะประเด็นอย่างสมบูรณ์ โดยควรมีองค์ประกอบดังต่อไปนี้ (สามารถกำหนดข้อหัวหรือองค์ประกอบ)

1.       ชื่อเรื่อง (Title)

2.       บทคัดย่อ (Abstract) ต้องมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยเขียนเป็นภาษาไทยก่อน ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ เป็นการสรุปเนื้อหาของบทความให้ได้ใจความชัดเจน

3.       คำสำคัญ (Keywords) ระบุคำเป็นคำสำคัญของเนื้อหา เหมาะสมสำหรับนำไปใช้เป็นคำค้นในระบบฐานข้อมูล ไม่เกิน 5 คำ ใต้บทคัดย่อ

4.       บทนำ (Introduction) เป็นส่วนแนะนำและปูพื้นเรื่องเพื่อให้ผู้อ่านทราบข้อมูลเบื้องต้นของเนื้อหา รวมทั้งระบุถึงขอบเขตเนื้อหาของบทความ

5.       เนื้อหา (Body of Text) เป็นส่วนหลักของเนื้อหาบทความ มีการแบ่งประเด็นออกเป็นเรื่องย่อยๆ และมีการจัดเรียงลำดับเป็นหัวข้อตามรายละเอียดของเนื้อหา

6.       สรุป (Conclusion) เป็นการสรุปเนื้อหาในบทความทั้งหมดออกมาอย่างชัดเจน และกระชับโดยมีการสรุป ปิดท้ายเนื้อหาที่เราได้นำเสนอไปแล้วว่ามีผลดี หรือผลเสียอย่างไร

7.       เอกสารอ้างอิง (References) เขียนในรูปแบบ APA 6th edition (American Psychological Association) (หมายเหตุ สามารถดาวน์โหลดตัวอย่างวิธีการเขียนได้ที่เว็บไซต์มนุษยศาสตร์สาร)

บทความวิจัย ควรมีการนำเสนอผลการวิจัยที่ได้รับอย่างเป็นระบบ โดยควรมีองค์ประกอบดังต่อไปนี้ (สามารถมีหัวข้อหรือองค์ประกอบที่แตกต่างได้)

1.       ชื่อเรื่อง (Title)

2.       บทคัดย่อ (Abstract) ต้องมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยเขียนเป็นภาษาไทยก่อน ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ เป็นการสรุปสาระสำคัญของบทความโดยเฉพาะวัตถุประสงค์ วิธีการวิจัยและผลการวิจัยที่ได้รับ

3.       คำสำคัญ (Keywords) ระบุคำเป็นคำสำคัญของเนื้อหา เหมาะสมสำหรับนำไปใช้เป็นคำค้นในระบบฐานข้อมูล ไม่เกิน 5 คำ ใต้บทคัดย่อ

4.       บทนำ (Introduction) เป็นการอธิบายถึงที่มาและความสำคัญของปัญหา และเหตุผลที่นำไปสู่การวิจัย มีข้อมูลทางวิชาการสนับสนุนหรือโต้แย้ง รวมถึงแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

5.       วัตถุประสงค์ (Research Objectives) ระบุถึงวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการวิจัย

6.       วิธีการวิจัย (Research Methodology) อธิบายถึงกระบวนการดำเนินการวิจัยอย่างละเอียดและชัดเจน

7.       ผลการวิจัย (Results) เสนอผลการวิจัยที่ตรงประเด็นตามลำดับขั้นของการวิจัย การใช้ตารางหรือแผนภูมิ ไม่ควรเกิน 5 ตารางหรือแผนภูมิ โดยมีการแปลความหมายและวิเคราะห์ผลที่ค้นพบอย่างชัดเจน

8.       อภิปรายผลการวิจัย (Discussion) ผสมผสานเปรียบเทียบและตีความผลการวิจัยให้เข้ากับหลักทฤษฎี แนวคิด และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเชื่อมโยงผลการวิจัยให้สอดคล้องกับประเด็นปัญหาการวิจัย

9.       สรุป (Conclusion) สรุปสาระสำคัญของผลการวิจัย และให้ข้อเสนอแนะที่จะนำผลการวิจัยนั้นไปใช้ประโยชน์

10. เอกสารอ้างอิง (References) เขียนในรูปแบบ APA 6th edition (American Psychological Association) (หมายเหตุ สามารถดาวน์โหลดตัวอย่างวิธีการเขียนได้ที่เว็บไซต์มนุษยศาสตร์สาร)

 

รูปแบบการอ้างอิง เชิงอรรถ และบรรณานุกรม

การอ้างอิงในเนื้อหา

มนุษยศาสตร์สารใช้รูปแบบการอ้างอิงในเนื้อหาด้วยระบบนาม-ปีของ APA (American Psychological Association) ให้ระบุชื่อนามสกุลผู้แต่ง (หากเป็นชาวต่างชาติให้ระบุแค่นามสกุล) ปีที่พิมพ์ และเลขหน้าของเอกสารอ้างอิง เช่น

-  กรณีอ้างหน้าข้อความ เช่น อัญชลี ดุษฎีพรรณ (2527, น.88) หรือ Reynolds (1999, p. 89)

- กรณีอ้างหลังข้อความ เช่น (อัญชลี ดุษฎีพรรณ, 2527, น.88) หรือ
(
Reynolds, 1999, p. 89)

 การเขียนบรรณานุกรมหรือเอกสารอ้างอิงท้ายบทความ 

 

มนุษยศาสตร์สารใช้รูปแบบการอ้างอิงตามระบบ APA (American Psychological Association) โดยมีตัวอย่างดังต่อไปนี้ 

ก.   จัดทำรายการสิ่งพิมพ์ภาษาไทยก่อน ตามด้วยรายการสิ่งพิมพ์ภาษาต่างประเทศ

ข.       เรียงลำดับตามตัวอักษรของผู้แต่ง

-       เขียนชื่อทุกคนที่ร่วมเขียนเอกสารภาษาไทย ให้เขียนชื่อ ทุกคนเรียงกันไป คั่นด้วยจุลภาค  (,) คนสุดท้ายให้เชื่อมด้วย และเช่น วัลลภ สันติประชา, ขวัญจิตร สันติประชา, และชูศักดิ์ ณรงค์เดช. ถ้าผู้แต่งมีมากกว่า 6 คน ให้มีแต่เพียงชื่อผู้แต่งคนแรก เว้นวรรคแล้วตามด้วยและคนอื่นๆ หรือคณะ หรือ et al เช่น วัลลภ สันติประชา และคนอื่นๆ, Reynolds et al

-          เอกสารที่มีผู้เขียนซ้ำกัน ให้เรียงลำดับตามปี จากปีที่พิมพ์ก่อน-ปีที่พิมพ์หลังต่อๆ มา หากเป็นปีเดียวกันให้ใส่ ก ข ค กำกับไว้ที่พุทธศักราช หรือ a b c กำกับไว้ที่คริสต์ศักราชโดยเรียง ตามลำดับของเล่มที่พิมพ์ก่อน-หลังและตามลำดับตัวอักษรของชื่อเรื่อง

-          บรรณานุกรมที่มีความยาวเกิน 1 บรรทัด ในการพิมพ์/เขียนบรรทัดที่ 2, 3 ให้เยื้องเข้าประมาณ ½ นิ้ว 

-                ชื่อเรื่องหนังสือ  ชื่อบทความ ชื่อวารสาร ให้ใช้ตัวหนา ชื่อเรื่องที่เป็นภาษาต่างประเทศ ให้ขึ้นต้นด้วยอักษรตัวพิมพ์ใหญ่เฉพาะคำแรก เช่น The carrier war

-                หากไม่ปรากฏเมืองที่พิมพ์ ให้ใช้คำว่า ม... หรือ n.p. หากไม่ปรากฏสำนักพิมพ์ให้ใช้คำว่า ม.ป.พ. หรือ N.P. หากไม่ปรากฏปีที่พิมพ์ให้ใช้คำว่า ม... หรือ n.d.

-          ในกรณีไม่มีชื่อผู้แต่ง  ผู้รวบรวม  ผู้แปล หรือบรรณาธิการ ให้ลงรายการชื่อเรื่องหรือชื่อบทความแทน

-          ลำดับการเขียนและเครื่องหมายวรรคตอนให้ใช้ดังนี้

หนังสือ

     ผู้แต่ง./(ปีที่พิมพ์)./ชิ่อหนังสือ/(พิมพ์ครั้งที่)./เมืองที่พิมพ์:/สถานที่พิมพ์

     เช่น

สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ. (2553). แผนชิงชาติไทยว่าด้วยรัฐและการต่อต้านรัฐสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม. กรุงเทพฯ: พี.เพรส.

สมทรง บุรุษพัฒน์. (2551). สรศาสตร์: การวิเคราะห์ระบบเสียง (Phonemics) (พิมพ์ครั้งที่ 2).  กรุงเทพฯ: สามลดา.

บทความในหนังสือ

ผู้แต่ง./(ปีที่พิมพ์)./ชื่อบทความ./ใน/ชื่อบรรณาธิการ/ (บก.)./ชิ่อหนังสือ/เมืองที่พิมพ์:/สถานที่พิมพ์

เช่น

กฤษดาวรรณ หงศ์ลดารมภ์ และจันทิมา เอียมานนท์. (2549). ภาษา สังคม และวาทกรรม. ใน กฤษดาวรรณ หงศ์ลดารมภ์ และจันทิมา เอียมานนท์ (บก.). มองสังคมผ่านวาทกรรม. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

บทความในวารสาร

ผู้แต่ง./(ปีที่พิมพ์)./ชื่อบทความ./ชิ่อวารสาร,/ปีที่(ฉบับที่),/หน้า.

เช่น

นครินทร์ เมฆไตรรัตน์. (2547). คำอธิบายของปัญญาชนที่สนับสนุนกับฝ่ายต่อต้านการปฏิวัติสยาม 2475. วารสารสถาบันพระปกเกล้า,  2(2) , 63-85.

วิทยานิพนธ์

ผู้แต่ง./(ปีที่พิมพ์)./ชิ่อเรื่อง/ (ชื่อวิทยานิพนธ์)./เมืองที่พิมพ์:/สถานที่พิมพ์

เช่น

วรรณาภรณ์ สุขมาก. (2547). นิตยสารผู้ชายกับกระบวนการสร้างความเป็นชายแบบ "เมโทรเซ็กส์ชวล" (วิทยานิพนธ์นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

เว็บไซต์

ผู้แต่ง./(ปีที่เผยแพร่)./ชิ่อเรื่อง/สืบค้นวันที่/จาก

เช่น

Rankin, E. (2013). Residential school survivor says he was starved. CBCNEWS. Retrieved from http://www.cbc.ca/news/canada/british-columbia/b-c-residential-school-survivor-says-he-was-starved-1.1317712

 

 

 

รายการตรวจสอบความพร้อมก่อนส่งบทความ

ในส่วนกระบวนการส่งบทความ, ผู้เขียนจะต้องตรวจสอบการส่งบทความ ตามมาตรฐานที่มีทั้งหมดตามรายการต่อไปนี้ และบทความอาจถูกส่งกลับไปยังผู้เขียน ที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์เหล่านี้

 

ข้อชี้แจงสิทธิส่วนบุคคล

ชื่อ และที่อยู่อีเมล ที่ท่านป้อนไว้ในเว็บไซต์วารสารนี้ จะถูกใช้สำหรับวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ของวารสารนี้ เท่านั้นและจะไม่ถูกใช้สำหรับจุดประสงค์อื่นใด หรือกิจกรรมอื่นๆ

 


____________________________________________________________________________________________________

กองบรรณาธิการมนุษยศาสตร์สาร

งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

ติดต่อสอบถาม โทร : 053-943219, 053942345 โทรสาร : 053-217148