การให้การสนับสนุนวารสาร

สำนักพิมพ์

กองบรรณาธิการมนุษยศาสตร์สาร

 

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้สนับสนุน

คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แหล่งที่มาของการสนับสนุน

คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่____________________________________________________________________________________________________

กองบรรณาธิการมนุษยศาสตร์สาร

งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

ติดต่อสอบถาม โทร : 053-943219, 053942345 โทรสาร : 053-217148