นโยบายของกองบรรณาธิการ

ขอบข่ายและความสนใจ

วัตถุประสงค์

1. เผยแพร่และแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิด และงานวิจัยทางด้านมนุษยศาสตร์

2. ส่งเสริมและสนับสนุนการค้นคว้าและวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางด้านมนุษยศาสตร์

ขอบเขต

ขอบเขตเนื้อหาทางวิชาการของมนุษยศาสตร์สาร จะคลอบคลุมเนื้อหาทางด้านสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในสาขาวิชาภาษา วรรณกรรม ปรัชญา ศาสนา ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม การท่องเที่ยว บรรณารักษศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์ จิตวิทยา บ้านและชุมชน การพัฒนาชุมชน เป็นต้น โดยรับบทความวิจัย (Research articles) บทความวิชาการ (Academic articles) บทความปริทัศน์ (Review articles) และ บทวิจารณ์หนังสือ (Book review) ภายใต้เงื่อนไขที่ว่าจะต้องไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร เอกสารการประชุม หรือสิ่งพิมพ์ใดมาก่อน (ยกเว้นรายงานการวิจัยและวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์) และไม่อยู่ในระหว่างการพิจารณารอตีพิมพ์ในวารสารอื่น

 

หมวดนโยบาย

บทความ

Checked เปิดการส่งบทความ Checked จัดทำดัชนี Checked ผ่านการประเมิน
 

กระบวนการประเมิน

บทความที่รับพิจารณาตีพิมพ์ต้องผ่านการกลั่นกรองจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง (Peer Review) อย่างน้อย 2 ท่าน และได้รับความเห็นชอบจากกองบรรณาธิการ และ ผู้เขียนต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กองบรรณาธิการวารสารกำหนด และยินยอมให้บรรณาธิการแก้ไขบทความเพื่อความสมบูรณ์ได้ในขั้นตอนสุดท้ายก่อนเผยแพร่

 

ระยะเวลาการตีพิมพ์

วารสารที่ออกตรงตามเวลาอย่างต่อเนื่อง ปีละ 2 ฉบับ ตามปีปฏิทิน คือ ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – มิถุนายน และ ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม

 

นโยบายการเข้าถึงแบบเปิด

วารสารนี้ให้บริการการเข้าถึงแบบเปิด บนหลักการ สาธารณะชนสามารถเข้าถึงงานวิจัยได้อย่างเสรี สนับสนุนการแลกเปลี่ยนความรู้

 


____________________________________________________________________________________________________

กองบรรณาธิการมนุษยศาสตร์สาร

งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

ติดต่อสอบถาม โทร : 053-943219, 053942345 โทรสาร : 053-217148