เกี่ยวกับระบบการเผยแพร่นี้

วารสารนี้ใช้ Open Journal Systems 2.2.2.0, ซึ่งเป็นโปรแกรมรหัสเปิดการเผยแพร่และบริหารจัดการวารสาร ที่พัฒนาขึ้น สนับสนุน และแจกจ่ายฟรีโดย Public Knowledge Project ภายใต้สัญญาอนุญาต GNU General Public License.

กระบวนการทางบรรณาธิการ และกระบวนการเผยแพร่ของ OJS____________________________________________________________________________________________________

กองบรรณาธิการมนุษยศาสตร์สาร

งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

ติดต่อสอบถาม โทร : 053-943219, 053942345 โทรสาร : 053-217148