“มนุษยศาสตร์สาร” วารสารวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Journal of Human Sciences, Faculty of Humanities, Chiang Mai University

วัตถุประสงค์

“มนุษยศาสตร์สาร” วารสารวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Journal of Human Sciences, Faculty of Humanities, Chiang Mai University

วัตถุประสงค์

1. เผยแพร่และแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิด และงานวิจัยทางด้านมนุษยศาสตร์

2. ส่งเสริมและสนับสนุนการค้นคว้าและวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางด้านมนุษยศาสตร์

มาตรฐานของวารสาร

มาตรฐานของวารสาร

ปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานวารสารวิชาการกลุ่มสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ที่ สกอ. และ สกว. กำหนด โดยกองบรรณาธิการ ประกอบด้วย ศาสตราจารย์ และผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอกที่มีผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง มาจากสถาบันภายนอกเป็นส่วนใหญ่และมาจากสถาบันภายในส่วนหนึ่ง และมีผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง (Peer Review) ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญที่มีผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่องทำหน้าที่ในการพิจารณากลั่นกรองบทความ อย่างน้อย 2 คน โดยผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เขียนจะไม่ทราบข้อมูลของกันและกัน (Double-blind peer review) และเป็นวารสารที่ออกตรงตามเวลาอย่างต่อเนื่อง ปีละ 3 ฉบับ ตามปีปฏิทิน คือ ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – เมษายน ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม และฉบับที่ 3 เดือนกันยายน - ธันวาคม

กองบรรณาธิการมนุษยศาสตร์สาร
งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

ติดต่อสอบถาม โทร : 053-943219, 053942345 โทรสาร : 053-217148