กองบรรณาธิการวารสาร “มนุษยศาสตร์สาร”

กองบรรณาธิการวารสาร “มนุษยศาสตร์สาร”

ที่ปรึกษา

รองศาสตราจารย์ ดร.ประภา สุขเกษม
คณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุทธิดา อัศวพิศาลบูลย์
รองคณบดีฝ่ายบริหาร

รองศาสตราจารย์สุพรรณี ปิ่นมณี
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บดินทร์ จินดา
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทรงพันธุ์ ตันตระกูล
รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

อาจารย์ขนิษฐกัญญา วินิจฉัยกุล
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณรงค์ ศิขิรัมย์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการและทรัพยากรบุคล

อาจารย์ ดร.ระวี จันทร์ส่อง
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายแผน ประกันคุณภาพการศึกษา ศิลปวัฒนธรรมและกิจการพิเศษ

บรรณาธิการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรวรรณ วงศ์ปิ่นเพ็ชร์
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กองบรรณาธิการภายใน

ศาสตราจารย์ ดร.ชูชัย สมิทธิไกร
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศาสตราจารย์ ดร.อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รองศาสตราจารย์ทัศนา สลัดยะนันท์
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อาจารย์ ดร.จณิษฐ์ เฟื่องฟู
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อาจารย์พศุตม์ ลาศุขะ
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กองบรรณาธิการภายนอก

รองศาสตราจารย์ ดร. ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

รองศาสตราจารย์ ดร.วีระ สมบูรณ์
คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คารินา โชติรวี
คระอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีศักดิ์ เผือกสม
คณะสังคมศาสตร์ มหาวทิยาลัยนเรศวร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิณรัตน์ อัครวัฒนากุล
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยพายัพ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศยามล เอกะกุลานันต์
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เศรษฐมาลินี
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยพายัพ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภิญญพันธุ์ พจณะลาวัณย์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ฝ่ายจัดการ

นายกฤษฎิ์ กาญจนกิตติ
หัวหน้างานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นายพงศกร เฉลิมชุติเดช
พนักงานปฏิบัติงาน งานบริหารงานวิจัย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นางเกศริน อินต๊ะ
พนักงานบริการฝีมือ (ด้านสำนักงาน) งานบริหารทั่วไป คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นายคมกฤษณ์ วังตระกูล
พนักงานปฏิบัติงาน หน่วยประชาสัมพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายธนพัฒน์ ทาบุญดี
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นางสาวญาณินี สมสิงห์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กองบรรณาธิการมนุษยศาสตร์สาร
งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

ติดต่อสอบถาม โทร : 053-943219, 053942345 โทรสาร : 053-217148