ลงทะเบียน

กรอกข้อมูลเพื่อลงทะเบียนเป็นสมาชิกวารสาร

คลิกที่นี่ หากท่านเคยลงทะเบียนเป็นสมาชิกวารสารนี้ หรือวารสารชื่ออื่นๆบนเว็บไซต์นี้

ประวัติส่วนตัว

หากต้องการกรอกข้อมูลในภาษาอื่น กรุณาเลือกภาษาก่อน
ชื่อบัญชีผู้ใช้จะต้องมีอักษรตัวพิมพ์เล็ก, ตัวเลข และเครื่องหมายยัติภังค์ / ขีด เท่านั้น
รหัสผ่านต้องมีจำนวนอย่างน้อย 6 ตัวอักษร/ตัวเลข
  ทรงเกียรติ ปานพันธ์โพธิ์ = ทป
   
ข้อชี้แจงสิทธิส่วนบุคคล

(เช่น..ที่ทำงาน ตำแหน่ง)
ภาษาในการทำงาน


: แจ้งทางอีเมล์เมื่อมีการเผยแพร่บทความของวารสาร
: สามารถส่งบทความไปยังวารสาร
: ยินดีประเมินบทความ โปรดระบุความสนใจเนื้อหาที่ต้องการประเมิน (เขตเนื้อหาสาระ และวิธีการวิจัย).

* หมายถึงต้องมีการกรอกข้อความ

ข้อชี้แจงสิทธิส่วนบุคคล

ชื่อ และที่อยู่อีเมล ที่ท่านป้อนไว้ในเว็บไซต์วารสารนี้ จะถูกใช้สำหรับวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ของวารสารนี้ เท่านั้นและจะไม่ถูกใช้สำหรับจุดประสงค์อื่นใด หรือกิจกรรมอื่นๆ____________________________________________________________________________________________________

กองบรรณาธิการมนุษยศาสตร์สาร

งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

ติดต่อสอบถาม โทร : 053-943219, 053942345 โทรสาร : 053-217148