มนุษยศาสตร์สาร


"มนุษยศาสตร์สาร" เป็นวารสารทางวิชาการ จัดทำโดยคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ ซึ่งได้รับการรับรองจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index Centre: TCI) ให้เป็นวารสารกลุ่มที่ 1 โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเผยแพร่ และเป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยน ความรู้ความคิด ส่งเสริมและสนับสนุนการค้นคว้า การวิจัยทางด้านมนุษยศาสตร์ รวมถึงเป็นการเปิดโอกาสให้คณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย ทั้งภายใน และภายนอกคณะมนุษยศาสตร์ ส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร โดยวารสารมนุษยศาสตร์สารมีกำหนดออกปีละ 2 ฉบับตามปีการศึกษา คือ ฉบับเดือนมกราคม - มิถุนายน และฉบับเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม โดยการเผยแพร่ในรูปแบบวารสารสิ่งพิมพ์ และวารสารอิเล็กทรอนิกส์

การส่งบทความต้นฉบับ

รูปแบบการเขียนบทความ

รูปแบบการเขียนอ้างอิง


ปีที่ 18, ฉบับที่ 2 (2017): มนุษยศาสตร์สาร ปีที่ 18 ฉบับที่ 2


หน้าปก


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

____________________________________________________________________________________________________

กองบรรณาธิการมนุษยศาสตร์สาร

งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

ติดต่อสอบถาม โทร : 053-943219, 053942345 โทรสาร : 053-217148