“มนุษยศาสตร์สาร” วารสารวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Journal of Human Sciences, Faculty of Humanities, Chiang Mai University

“มนุษยศาสตร์สาร” วารสารวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Journal of Human Sciences, Faculty of Humanities, Chiang Mai Universityวารสารฉบับย้อนหลัง

กองบรรณาธิการมนุษยศาสตร์สาร
งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

ติดต่อสอบถาม โทร : 053-943219, 053942345 โทรสาร : 053-217148